J 12 - Pro A Messieurs - 9 février 2016

Rencontre : Istres contre Pontoise Cergy

Brossier Benjamin
Karlsson Kristian
Brossier Benjamin
Karlsson Kristian
Brossier Benjamin
Karlsson Kristian
Brossier Benjamin
Karlsson Kristian
Brossier Benjamine
Karlssson Kristian
Brossier Benjamine
Karlsson Kristian
Assar Omar
Freitas Marco
Assar Omars
Freitas Marcos
Assar Omar
Freitas Marcox
Assar Omar
Freitas Marcos
Assar Omar
Freitas Marcos
Assar Omar
FteitasMarcosi
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Monteiro Thiago
Wang Jian Jun
Assar Omar
Karlsson Kristian
Assar Omar
Karlsson Kristian
Assar Omar
Karlsson Kristian
Assar Omar
Karlsson Kristian
Assar Omar
Karlsson Kristian
Assar Omar
Karlsson Kristian
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan

Photos ® Pottecher Jean

Istres vs Pontoise Cergy .. 1 à 4

1° set --> Brossier Benjamin vs Karlsson Kristian .... 2-3 ( -9, 5 , 6, -9, -5 )
2° set --> Assar Omar vs Freitas Marcos.... 0-3 ( -10, -9,--10)
3° set --> Monteiro Thiago vs Wang Jian Jun .... 3-1 ( , 9,-3, -5)
4° set --> Assar Omar vs Karksson Kristian... 1-3 ( 9, -2, -9, -8 )
5° set --> Brossier Benjamin vs Flore Tristan ... 2-3 (-8, 16, 5, -9,-8 )